Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
824 FLIRT - Thả thính 3 8 37.50%
825 BIRTHDAY - Sinh nhật 0 5 0.00%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0 3 0.00%
1284 MARKET - Dãn cách xã hội 18 34 52.94%
1285 CARS - Ô tô 11 13 84.62%
1286 SHOES - Chọn giày 17 47 36.17%
1287 TIMELINE - Dòng thời gian 5 17 29.41%
1288 RAMPART - Xây thành 17 48 35.42%
1289 SUBSEQ - Đoạn con 13 42 30.95%
1290 RENTAL - Dịch vụ cho thuê 6 19 31.58%
1291 LCS - Xâu con chung dài nhất 9 69 13.04%
1292 BUREAUC - Quan liêu 14 30 46.67%
1293 DRAGONPARK - Công viên Rồng 10 47 21.28%
1294 DIVFACT 11 30 36.67%
1295 KINGDOM 2 11 18.18%
1296 GRAPH 2 9 22.22%
1297 BONUS 18 70 25.71%
1298 TRAIN 6 72 8.33%
1299 RACING 7 24 29.17%
1300 GNUMBER 8 20 40.00%
1301 XCLOSEST - Cặp điểm gần nhất 7 20 35.00%
1302 XLINE - Đoạn thẳng không giao 3 12 25.00%
1303 RMQCHK - Kiểm tra RQM 4 12 33.33%
1304 POINLINE - Điểm thuộc đoạn thẳng 14 28 50.00%
1305 NCALC 8 26 30.77%