Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
824 FLIRT - Thả thính 2 7 28.57%
825 BIRTHDAY - Sinh nhật 0 1 0.00%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0.00%
1284 MARKET - Dãn cách xã hội 17 29 58.62%
1285 CARS - Ô tô 10 12 83.33%
1286 SHOES - Chọn giày 16 36 44.44%
1287 TIMELINE - Dòng thời gian 5 17 29.41%
1288 RAMPART - Xây thành 17 48 35.42%
1289 SUBSEQ - Đoạn con 10 36 27.78%
1290 RENTAL - Dịch vụ cho thuê 6 19 31.58%
1291 LCS - Xâu con chung dài nhất 9 62 14.52%
1292 BUREAUC - Quan liêu 14 30 46.67%
1293 DRAGONPARK - Công viên Rồng 8 28 28.57%
1294 DIVFACT 11 30 36.67%
1295 KINGDOM 1 5 20.00%
1296 GRAPH 2 9 22.22%
1297 BONUS 11 42 26.19%
1298 TRAIN 1 7 14.29%
1299 RACING 4 9 44.44%
1300 GNUMBER 8 20 40.00%
1301 XCLOSEST - Cặp điểm gần nhất 7 20 35.00%
1302 XLINE - Đoạn thẳng không giao 3 12 25.00%
1303 RMQCHK - Kiểm tra RQM 4 12 33.33%
1304 POINLINE - Điểm thuộc đoạn thẳng 14 26 53.85%
1305 NCALC 8 26 30.77%