Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0 3 0.00%
1296 GRAPH 2 9 22.22%
1311 CDEROAD - Giao thông 5 22 22.73%
1318 TREEREBLD - Sửa cây 2 3 66.67%
1344 DMAZE 15 158 9.49%
1360 TREE - Đường kính cây 17 137 12.41%
1361 SUBSTR - Xâu con chung dài nhất 15 79 18.99%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 29 136 21.32%
1406 SDINO 9 85 10.59%
1412 BESTPLACE - Địa điểm tốt nhất 10 13 76.92%
1441 FENCE - Xây rào 6 8 75.00%
1447 ROADS - Đường hoa 11 38 28.95%
1464 ROAD 3 14 21.43%
1471 WOOD - Căt gỗ 2 24 8.33%
1473 BOCSOI20 - Bốc sỏi 1 12 8.33%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1546 BOT - Giao thông 7 43 16.28%