#1344. DMAZE

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

ĐỀ KIỂM TRA ĐỘI TUYỂN HSG LẦN 1 - Ôn Hải Phòng T11/2020

Cho bảng gồm M dòng và N cột. Mỗi ô được đánh số từ 1 đến M×N . Ô giao bởi hàng i và cột j được đánh số i+(j-1)*M .

Có tất cả P ô bị cấm, ô đầu tiên là ô đánh số Q , các ô tiếp theo được tính theo công thức Q_i=((Q_{i-1}*A+B)mod C)+1 .

Từ một ô đánh số x bạn được di chuyển:

 • Xuống dưới: sang ô x+1 ;
 • Sang phải: sang ô x+M ;
 • Theo đường chéo xuống dưới, sang phải: sang ô x+M+1 ;

Yêu cầu: Chọn một ô tùy ý, tìm đường đi dài nhất qua ít nhất k ô sao cho không đi qua ô cấm, không đi ra ngoài bảng.

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu chứa ba số nguyên M,N,K\ (1≤M,N≤3000,1≤K<M+N) ;
 • Dòng thứ hai chứa năm số nguyên P,Q,A,B,C\ (1≤A,B,C,P<Q≤M×N) .

Dữ liệu ra:

 • Dòng đầu ghi độ dài đường đi dài nhất tìm được hoặc -1 nếu không tồn tại đường đi thỏa mãn;
 • Nếu dòng đầu khác -1 thì dòng thứ hai mô tả đường đi từ ô xuất phát đến ô kết thúc.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 6 7
13 1 8 5 29
Dữ liệu ra:
8
6 11 16 17 18 24 25 30
Giải thích:
 • Các ô cấm: 1, 14, 2, 22, 8, 12, 15, 10, 28, 27, 19, 13 23 ;
 • Các đường đi thỏa mãn:
  • 6 → 11 → 16 → 17 → 18 → 24 → 25 → 30 ;
  • 6 → 11 → 16 → 17 → 18 → 24 → 29 → 30 .

Chú ý:

 • Nếu trả lời đúng độ dài đường đi mà không in đường đi thì được 30\% số điểm của test.