Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#72122 #1344. DMAZE Accepted 100 451 ms 79612 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:13:19
#13881 #1344. DMAZE Accepted 100 456 ms 79616 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-11-09 13:29:30
#14018 #1344. DMAZE Accepted 100 464 ms 79660 K C++ 14 / 915 B Nguyễn Tân Nguyên 2020-11-10 0:39:48
#13893 #1344. DMAZE Accepted 100 531 ms 44392 K C++ 17 / 1 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-11-09 13:54:07
#72802 #1344. DMAZE Accepted 100 618 ms 70744 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Tùng Lâm 2022-02-12 3:24:16
#13922 #1344. DMAZE Accepted 100 713 ms 106044 K C++ / 3 K Just a Shrimp 2020-11-09 14:38:26
#13912 #1344. DMAZE Accepted 100 718 ms 70844 K C++ 17 / 2 K Hoàng Đức Mạnh 2020-11-09 14:33:07
#67970 #1344. DMAZE Accepted 100 864 ms 150140 K C++ 14 / 2 K ngpin04 2022-01-05 3:39:16
#13913 #1344. DMAZE Accepted 100 950 ms 79744 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Hải Phong 2020-11-09 14:33:29
#13983 #1344. DMAZE Accepted 100 986 ms 106644 K C++ / 2 K 123456789aa 2020-11-09 15:47:58
#72775 #1344. DMAZE Accepted 100 989 ms 106080 K C++ 17 / 2 K Đủ 2022-02-12 2:56:14
#72798 #1344. DMAZE Accepted 100 996 ms 106068 K C++ 14 / 2 K cat lan 2022-02-12 3:22:15


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: