Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1284 MARKET - Dãn cách xã hội 22 35 62.86%
1285 CARS - Ô tô 15 20 75.00%
1286 SHOES - Chọn giày 23 65 35.38%
1287 TIMELINE - Dòng thời gian 7 22 31.82%
1288 RAMPART - Xây thành 17 48 35.42%
1289 SUBSEQ - Đoạn con 12 43 27.91%
1290 RENTAL - Dịch vụ cho thuê 6 19 31.58%
1291 LCS - Xâu con chung dài nhất 9 66 13.64%
1292 BUREAUC - Quan liêu 14 30 46.67%
1293 DRAGONPARK - Công viên Rồng 10 47 21.28%
1294 DIVFACT 11 30 36.67%
1295 KINGDOM 1 5 20.00%
1296 GRAPH 2 9 22.22%
1297 BONUS 18 70 25.71%
1298 TRAIN 2 27 7.41%
1299 RACING 7 24 29.17%
1300 GNUMBER 8 20 40.00%
1301 XCLOSEST - Cặp điểm gần nhất 7 20 35.00%
1302 XLINE - Đoạn thẳng không giao 3 12 25.00%
1303 RMQCHK - Kiểm tra RQM 4 12 33.33%
1304 POINLINE - Điểm thuộc đoạn thẳng 14 26 53.85%
1305 NCALC 8 26 30.77%
1306 ATHLETIC - Tập thể thao 10 25 40.00%
1307 ODAROAD - Làm đường 11 20 55.00%
1308 TOPVIEW - Đoạn nghịch biến 10 19 52.63%