Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1284 MARKET - Dãn cách xã hội 9 14 64.29%
1285 CARS - Ô tô 10 12 83.33%
1286 SHOES - Chọn giày 7 12 58.33%
1287 TIMELINE - Dòng thời gian 5 17 29.41%
1288 RAMPART - Xây thành 17 48 35.42%
1289 SUBSEQ - Đoạn con 10 36 27.78%
1290 RENTAL - Dịch vụ cho thuê 4 15 26.67%
1291 LCS - Xâu con chung dài nhất 9 62 14.52%
1292 BUREAUC - Quan liêu 14 30 46.67%
1293 DRAGONPARK - Công viên Rồng 7 27 25.93%
1294 DIVFACT 11 30 36.67%
1295 KINGDOM 1 5 20.00%
1296 GRAPH 2 9 22.22%
1297 BONUS 11 42 26.19%
1298 TRAIN 1 7 14.29%
1299 RACING 4 9 44.44%
1300 GNUMBER 8 11 72.73%
1301 XCLOSEST - Cặp điểm gần nhất 7 20 35.00%
1302 XLINE - Đoạn thẳng không giao 3 12 25.00%
1303 RMQCHK - Kiểm tra RQM 0 3 0.00%
1304 POINLINE - Điểm thuộc đoạn thẳng 8 17 47.06%
1305 NCALC 8 26 30.77%
1306 ATHLETIC - Tập thể thao 10 25 40.00%
1307 ODAROAD - Làm đường 8 15 53.33%
1308 TOPVIEW - Đoạn nghịch biến 5 9 55.56%