Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1284 MARKET - Dãn cách xã hội 8 12 66.67%
1285 CARS - Ô tô 9 11 81.82%
1286 SHOES - Chọn giày 6 9 66.67%
1287 TIMELINE - Dòng thời gian 4 13 30.77%
1288 RAMPART - Xây thành 16 44 36.36%
1289 SUBSEQ - Đoạn con 9 30 30.00%
1290 RENTAL - Dịch vụ cho thuê 4 15 26.67%
1291 LCS - Xâu con chung dài nhất 6 57 10.53%
1292 BUREAUC - Quan liêu 12 27 44.44%
1293 DRAGONPARK - Công viên Rồng 6 26 23.08%
1294 DIVFACT 10 25 40.00%
1295 KINGDOM 1 4 25.00%
1296 GRAPH 1 6 16.67%
1297 BONUS 9 34 26.47%
1298 TRAIN 1 4 25.00%
1299 RACING 2 2 100.00%
1300 GNUMBER 6 9 66.67%
1301 XCLOSEST - Cặp điểm gần nhất 6 19 31.58%
1302 XLINE - Đoạn thẳng không giao 2 11 18.18%
1303 RMQCHK - Kiểm tra RQM 0 3 0.00%
1304 POINLINE - Điểm thuộc đoạn thẳng 7 16 43.75%
1305 NCALC 8 25 32.00%
1306 ATHLETIC - Tập thể thao 9 24 37.50%
1307 ODAROAD - Làm đường 7 14 50.00%
1308 TOPVIEW - Đoạn nghịch biến 4 8 50.00%