#1291. LCS - Xâu con chung dài nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Hải Phòng - Ngày 06 tháng 11 năm 2020 (pm)

Một xâu 𝑃 được gọi là xâu con của xâu 𝑆 nếu 𝑃 khớp với một đoạn các ký tự liên tiếp trong 𝑆 . Bài toán đặt ra là cho 𝑛 xâu 𝑆_1, 𝑆_2, … , 𝑆_𝑛 , tìm xâu 𝑃 có độ dài lớn nhất là xâu con của tất cả các xâu 𝑆_1, 𝑆_2, … , 𝑆_𝑛 .

Dữ liệu vào:

  • Gồm nhiều dòng, dòng thứ 𝑖 chứa xâu 𝑆_𝑖 chỉ gồm toàn chữ cái in hoa. Tổng độ dài của tất cả các xâu 𝑆_1, 𝑆_2, … , 𝑆_𝑛 không vượt quá 10^5 .

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất là độ dài của xâu 𝑃 tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
ABCXYZ
XYZABC
XYABCZ
Dữ liệu vào:
3