Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#13701 #1291. LCS - Xâu con chung dài nhất Accepted 100 282 ms 5888 K C++ 14 / 2 K Trần Minh Sáng 2020-11-07 17:11:22
#73851 #1291. LCS - Xâu con chung dài nhất Accepted 100 684 ms 16372 K C++ 17 / 2 K madv809rr 2022-02-16 19:51:28
#73911 #1291. LCS - Xâu con chung dài nhất Accepted 100 777 ms 12688 K C++ 14 / 2 K Duy_e 2022-02-17 8:21:17
#70784 #1291. LCS - Xâu con chung dài nhất Accepted 100 795 ms 9932 K C++ 11 / 2 K Irelia 2022-01-26 15:47:15
#13990 #1291. LCS - Xâu con chung dài nhất Accepted 100 854 ms 7584 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Tân Nguyên 2020-11-09 16:06:42
#13587 #1291. LCS - Xâu con chung dài nhất Accepted 100 1080 ms 5412 K C++ 17 / 2 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-11-06 16:54:08
#55257 #1291. LCS - Xâu con chung dài nhất Accepted 100 1171 ms 9644 K C++ 14 / 2 K THD 2021-11-04 9:57:14
#50067 #1291. LCS - Xâu con chung dài nhất Accepted 100 1216 ms 6584 K C++ 14 / 2 K always tle 2021-10-06 7:12:11
#14075 #1291. LCS - Xâu con chung dài nhất Accepted 100 3810 ms 12004 K C++ 14 / 2 K Wu Nguyen 2020-11-10 14:19:13


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: