Tên đăng nhập

Irelia

Họ và tên

Irelia

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-24 16:28:34

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500