#1262. LISTAB

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Bài tập Đội Bắc Giang ôn thầy Đỗ Đức Đông - Tháng 10/2017

Cho bảng A là lưới ô vuông gồm m dòng và n cột. Các dòng của lưới được đánh số từ 1 đến m , từ trên xuống dưới. Các cột của lưới được đánh số từ 1 đến n , từ trái sang phải. Ô nằm trên giao của dòng i và cột j của lưới gọi là ô (i, j) được điền số a_{ij} .

Một đường đi tăng trên bảng số là một dãy liên tiếp các ô chung cạnh mà các số điền trong các ô theo thứ tự tăng dần.

Yêu cầu: Cho bảng số A , hãy tìm đường đi tăng trên bảng số gồm nhiều ô nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên m, n\ (1\le n,m \le 10^6,n \times m \le 10^6) ;
  • m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa n số a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in} ;

Dữ liệu ra:

  • Gồm một dòng chứa một số là số ô trên đường đi tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 3
1 1 0
1 2 3
2 2 5
Dữ liệu ra:
5