Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
1028 GRN - Xếp nhóm 14 41 34.15%
1029 GAME2 - Trò chơi trên bảng số 2 3 8 37.50%
1030 ARCHI - Khảo cổ 21 46 45.65%
1031 LATCO - Lật cờ 11 65 16.92%
1032 SCTAB - Bảng màu 5 35 14.29%
1033 BOMB - Trò chơi dò mình 0 0 -
1034 MEDIAN - Trung vị 8 13 61.54%
1035 SCHOOL - Đến trường 14 38 36.84%
1120 QUEUE - Xếp hình chữ nhật 5 12 41.67%
1121 WALKING - Đi bộ 7 12 58.33%
1122 CAKE - Cắt bánh 3 10 30.00%
1123 L1L2K - Nối điểm L1-L2 6 45 13.33%
1124 GAMESHOW - Trò chơi truyền hình 25 84 29.76%
1125 CLRTAB - Bảng màu 1 7 14.29%
1258 BANBI - Bắn bi 9 25 36.00%
1259 CC - Trung tâm văn hóa 1 15 6.67%
1260 DABSTR 2 5 40.00%
1261 GAME 1 1 100.00%
1262 LISTAB 23 90 25.56%
1263 MEDIAN - Trung vị 1 1 100.00%
1264 QQ - Xếp hàng 6 11 54.55%
1265 VECTOR 2 8 25.00%
1266 VECTOR2 1 5 20.00%
1267 WMT - Giá trị nhỏ nhất 13 54 24.07%