Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
695 DOM - Xếp hình 3D 31 61 50.82%
1028 GRN - Xếp nhóm 23 75 30.67%
1029 GAME2 - Trò chơi trên bảng số 2 17 41 41.46%
1030 ARCHI - Khảo cổ 33 79 41.77%
1031 LATCO - Lật cờ 19 82 23.17%
1032 SCTAB - Bảng màu 8 82 9.76%
1033 BOMB - Trò chơi dò mình 0 6 0.00%
1034 MEDIAN - Trung vị 14 31 45.16%
1035 SCHOOL - Đến trường 53 123 43.09%
1120 QUEUE - Xếp hình chữ nhật 10 23 43.48%
1121 WALKING - Đi bộ 7 13 53.85%
1122 CAKE - Cắt bánh 23 93 24.73%
1123 L1L2K - Nối điểm L1-L2 12 74 16.22%
1124 GAMESHOW - Trò chơi truyền hình 39 182 21.43%
1125 CLRTAB - Bảng màu 2 34 5.88%
1258 BANBI - Bắn bi 24 63 38.10%
1259 CC - Trung tâm văn hóa 1 15 6.67%
1260 DABSTR 9 16 56.25%
1261 GAME 1 3 33.33%
1262 LISTAB 30 112 26.79%
1263 MEDIAN - Trung vị 3 4 75.00%
1264 QQ - Xếp hàng 6 11 54.55%
1265 VECTOR 6 16 37.50%
1266 VECTOR2 5 16 31.25%
1267 WMT - Giá trị nhỏ nhất 20 89 22.47%