#1032. SCTAB - Bảng màu

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Đỗ Đức Đông, Ngày 4 + 5

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2 2 4
1 2
2 1
1 2 1 2
Dữ liệu ra:
1
2