Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#81487 #1032. SCTAB - Bảng màu Accepted 100 499 ms 508 K C++ 17 / 2 K temper 2022-04-12 15:50:35
#11532 #1032. SCTAB - Bảng màu Accepted 100 603 ms 404 K C++ 17 / 1 K happy noise 2020-10-25 17:04:14
#72006 #1032. SCTAB - Bảng màu Accepted 100 653 ms 476 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:37:57
#59445 #1032. SCTAB - Bảng màu Accepted 100 1424 ms 500 K C++ 14 / 4 K ttnl1128 2021-11-25 9:28:16
#59614 #1032. SCTAB - Bảng màu Accepted 100 1453 ms 380 K C++ 14 / 3 K kain 2021-11-26 1:13:59
#59690 #1032. SCTAB - Bảng màu Accepted 100 2085 ms 384 K C++ / 3 K Wai 2021-11-26 9:06:30
#59512 #1032. SCTAB - Bảng màu Accepted 100 2189 ms 5544 K C++ 14 / 4 K acyme_nom 2021-11-25 12:39:49


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: