#1035. SCHOOL - Đến trường

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Đỗ Đức Đông, Ngày 4 + 5

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 6 3
1 4 60 40
1 2 60 30
2 3 60 30
4 5 30 15
4 3 19 10
3 5 20 10
Dữ liệu ra:
55