Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 137 270 50.74%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 17 37 45.95%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 69 131 52.67%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 40 81 49.38%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 48 154 31.17%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 33 48 68.75%
594 SCHOOL - Đường đến trường 32 131 24.43%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 21 48 43.75%
598 MANGGT - Mạng giao thông 21 105 20.00%
599 AIRLINES - Tuyến bay 18 22 81.82%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 16 40 40.00%
692 XUCXAC 13 29 44.83%
900 NCODERS - Tượng đài 5 6 83.33%
906 TRACTOR - Máy kéo 4 12 33.33%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 11 66 16.67%
1145 DRAGON - Đảo rồng 4 11 36.36%