Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 189 405 46.67%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 22 45 48.89%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 101 208 48.56%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 45 93 48.39%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 79 288 27.43%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 38 55 69.09%
594 SCHOOL - Đường đến trường 43 166 25.90%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 23 51 45.10%
598 MANGGT - Mạng giao thông 32 148 21.62%
599 AIRLINES - Tuyến bay 21 28 75.00%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 5 27 18.52%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 22 52 42.31%
692 XUCXAC 15 31 48.39%
900 NCODERS - Tượng đài 10 19 52.63%
906 TRACTOR - Máy kéo 6 19 31.58%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 16 90 17.78%
1145 DRAGON - Đảo rồng 4 12 33.33%