Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 87 173 50.29%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 12 25 48.00%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 39 84 46.43%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 31 69 44.93%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 38 101 37.62%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 21 35 60.00%
594 SCHOOL - Đường đến trường 30 120 25.00%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 17 36 47.22%
598 MANGGT - Mạng giao thông 19 95 20.00%
599 AIRLINES - Tuyến bay 14 18 77.78%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 25 16.00%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 9 28 32.14%
692 XUCXAC 9 16 56.25%
900 NCODERS - Tượng đài 1 1 100.00%
906 TRACTOR - Máy kéo 0.00%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 10 51 19.61%
1145 DRAGON - Đảo rồng 3 10 30.00%