Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1145 DRAGON - Đảo rồng 4 12 33.33%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 21 109 19.27%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
900 NCODERS - Tượng đài 13 24 54.17%
692 XUCXAC 15 31 48.39%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 17 45 37.78%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
599 AIRLINES - Tuyến bay 23 32 71.88%
598 MANGGT - Mạng giao thông 33 150 22.00%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 21 48 43.75%
594 SCHOOL - Đường đến trường 65 266 24.44%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 52 75 69.33%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 77 259 29.73%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 51 111 45.95%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 166 378 43.92%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 39 66 59.09%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 244 469 52.03%