Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
591 MONEY - Đồng bạc cổ 53 118 44.92%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 79 267 29.59%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 53 78 67.95%
594 SCHOOL - Đường đến trường 68 274 24.82%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 24 52 46.15%
598 MANGGT - Mạng giao thông 34 152 22.37%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 35 71.43%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 17 45 37.78%
692 XUCXAC 15 31 48.39%
900 NCODERS - Tượng đài 17 30 56.67%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
1035 SCHOOL - Đến trường 31 61 50.82%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 24 117 20.51%
1145 DRAGON - Đảo rồng 5 14 35.71%