Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
591 MONEY - Đồng bạc cổ 55 123 44.72%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 84 284 29.58%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 56 85 65.88%
594 SCHOOL - Đường đến trường 72 279 25.81%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 25 53 47.17%
598 MANGGT - Mạng giao thông 35 154 22.73%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 35 71.43%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 17 45 37.78%
692 XUCXAC 15 31 48.39%
900 NCODERS - Tượng đài 18 36 50.00%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
1035 SCHOOL - Đến trường 33 67 49.25%
1145 DRAGON - Đảo rồng 5 14 35.71%