Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
591 MONEY - Đồng bạc cổ 44 92 47.83%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 69 231 29.87%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 36 52 69.23%
594 SCHOOL - Đường đến trường 39 154 25.32%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 22 50 44.00%
598 MANGGT - Mạng giao thông 31 147 21.09%
599 AIRLINES - Tuyến bay 19 26 73.08%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 18 45 40.00%
692 XUCXAC 14 30 46.67%
900 NCODERS - Tượng đài 8 13 61.54%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
1145 DRAGON - Đảo rồng 4 12 33.33%