Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
591 MONEY - Đồng bạc cổ 44 90 48.89%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 74 253 29.25%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 45 64 70.31%
594 SCHOOL - Đường đến trường 48 174 27.59%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 21 48 43.75%
598 MANGGT - Mạng giao thông 33 150 22.00%
599 AIRLINES - Tuyến bay 18 25 72.00%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 17 45 37.78%
692 XUCXAC 13 29 44.83%
900 NCODERS - Tượng đài 13 24 54.17%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
1145 DRAGON - Đảo rồng 4 12 33.33%