Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 22 52 42.31%