Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 18 44 40.91%