Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 17 45 37.78%