Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 18 201 8.96%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 21 42 50.00%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 36 70 51.43%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 45 93 48.39%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 79 288 27.43%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 38 55 69.09%
594 SCHOOL - Đường đến trường 43 166 25.90%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 23 51 45.10%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 7 10 70.00%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 20 35 57.14%
598 MANGGT - Mạng giao thông 32 148 21.62%
599 AIRLINES - Tuyến bay 21 28 75.00%
614 ELECTRIC 42 168 25.00%
624 TREE 7 13 53.85%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 5 27 18.52%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 22 52 42.31%
687 RELAY - Đua bò 10 24 41.67%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 12 28 42.86%
689 CTREE - Tâm cây 22 62 35.48%
690 COWS - Duy trì đường mòn 24 51 47.06%
691 PATROL2 - Tuần tra 2 0 14 0.00%
692 XUCXAC 15 31 48.39%
695 DOM - Xếp hình 3D 23 46 50.00%
886 GUIDE - Chỉ đường 7 9 77.78%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 2 6 33.33%