Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 192 8.33%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 34 65 52.31%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 42 87 48.28%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 54 188 28.72%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 34 50 68.00%
594 SCHOOL - Đường đến trường 34 134 25.37%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 21 48 43.75%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 6 9 66.67%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 19 33 57.58%
598 MANGGT - Mạng giao thông 30 143 20.98%
599 AIRLINES - Tuyến bay 18 22 81.82%
614 ELECTRIC 39 157 24.84%
624 TREE 6 12 50.00%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 16 40 40.00%
687 RELAY - Đua bò 8 22 36.36%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 11 27 40.74%
689 CTREE - Tâm cây 17 52 32.69%
690 COWS - Duy trì đường mòn 23 46 50.00%
691 PATROL2 - Tuần tra 2 0 8 0.00%
692 XUCXAC 13 29 44.83%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
886 GUIDE - Chỉ đường 6 8 75.00%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%