Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 210 7.62%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 51 39.22%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 37 71 52.11%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 55 123 44.72%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 84 284 29.58%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 53 78 67.95%
594 SCHOOL - Đường đến trường 72 279 25.81%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 25 53 47.17%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 10 16 62.50%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 19 35 54.29%
598 MANGGT - Mạng giao thông 35 154 22.73%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 35 71.43%
614 ELECTRIC 53 201 26.37%
624 TREE 8 17 47.06%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 17 45 37.78%
687 RELAY - Đua bò 8 22 36.36%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 139 255 54.51%
689 CTREE - Tâm cây 19 69 27.54%
690 COWS - Duy trì đường mòn 32 60 53.33%
691 PATROL2 - Tuần tra 2 0 8 0.00%
692 XUCXAC 15 31 48.39%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
886 GUIDE - Chỉ đường 10 23 43.48%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%