Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 199 8.04%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 35 69 50.72%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 51 111 45.95%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 77 259 29.73%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 52 75 69.33%
594 SCHOOL - Đường đến trường 65 266 24.44%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 21 48 43.75%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 8 13 61.54%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 19 33 57.58%
598 MANGGT - Mạng giao thông 33 150 22.00%
599 AIRLINES - Tuyến bay 23 32 71.88%
614 ELECTRIC 44 176 25.00%
624 TREE 8 17 47.06%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 17 45 37.78%
687 RELAY - Đua bò 8 22 36.36%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 57 134 42.54%
689 CTREE - Tâm cây 17 52 32.69%
690 COWS - Duy trì đường mòn 28 52 53.85%
691 PATROL2 - Tuần tra 2 0 8 0.00%
692 XUCXAC 15 31 48.39%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
886 GUIDE - Chỉ đường 7 14 50.00%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%