#596. EMPIRE - Xây dựng đế chế

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Một đế chế đang xây dựng mạng lưới cho các hành tinh trong nó. Đế chế gồm có N hành tinh được biểu diễn như các điểm trong không gian 3 chiều. Chi phí phải chi cho việc nối giữa hành tinh A và hành tinh B min\{|x_A - x_B|, |y_A - y_B|, |z_A - z_B|\} với (x_A, y_A, z_A), (x_B, y_B, z_B) là tọa độ của hành tinh A, B trong không gian 3 chiều. Đế chế dự tính sẽ xây dựng N – 1 cầu nối như vậy để các hành tinh liên thông với nhau và và chi phí phải chi phải nhỏ nhất có thể.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu là số hành tinh N\ (N≤10^5) ;
  • N dòng sau mỗi dòng chứa ba số nguyên x, y, z\ (|x|, |y|, |z| ≤ 10^9) là tọa độ của một hành tinh.

Dữ liệu ra:

  • Ghi trên một dòng một số duy nhất là chi phí nhỏ nhất có thể.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
11 -15 -15
14 -5 -15
-1 -1 -5
10 -4 -1
19 -4 19
Dữ liệu ra:
4
Giải thích:
  • Nối giữa hành tinh 1 2 chi phí bằng 0 ;
  • Nối giữa hành tinh 4 5 chi phí bằng 0 ;
  • Nối giữa hành tinh 4 1 chi phí bằng 1 ;
  • Nối giữa hành tinh 3 4 chi phí bằng 3 .

Tổng chi phí bằng 4 .