Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#72374 #596. EMPIRE - Xây dựng đế chế Accepted 100 402 ms 5844 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:44:24
#60406 #596. EMPIRE - Xây dựng đế chế Accepted 100 421 ms 5868 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2021-12-01 9:54:19
#10007 #596. EMPIRE - Xây dựng đế chế Accepted 100 424 ms 8204 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-17 8:38:24
#57609 #596. EMPIRE - Xây dựng đế chế Accepted 100 435 ms 8176 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2021-11-15 12:16:11
#60633 #596. EMPIRE - Xây dựng đế chế Accepted 100 436 ms 5892 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-12-02 12:58:56


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: