Tên đăng nhập

Thang2170

Họ và tên

Nguyen Cao Thang

Email

caothang2170@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-24 4:43:20

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500