Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 91 208 43.75%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 52 119 43.70%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 6 9 66.67%
690 COWS - Duy trì đường mòn 23 39 58.97%
890 TRAFFIC - Giao thông 3 4 75.00%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 0.00%
937 ALLEY - Lối đi 7 17 41.18%