Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 75 166 45.18%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 48 96 50.00%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 5 8 62.50%
690 COWS - Duy trì đường mòn 19 33 57.58%
890 TRAFFIC - Giao thông 1 2 50.00%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 0.00%
937 ALLEY - Lối đi 3 13 23.08%