Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 167 384 43.49%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 69 198 34.85%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 10 16 62.50%
690 COWS - Duy trì đường mòn 30 54 55.56%
890 TRAFFIC - Giao thông 3 22 13.64%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%
937 ALLEY - Lối đi 8 21 38.10%