Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 102 230 44.35%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 82 220 37.27%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 7 10 70.00%
690 COWS - Duy trì đường mòn 24 51 47.06%
890 TRAFFIC - Giao thông 4 5 80.00%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 2 6 33.33%
937 ALLEY - Lối đi 8 18 44.44%