Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 121 275 44.00%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 60 161 37.27%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 8 13 61.54%
690 COWS - Duy trì đường mòn 28 52 53.85%
890 TRAFFIC - Giao thông 3 4 75.00%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%
937 ALLEY - Lối đi 7 17 41.18%