Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 105 233 45.06%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 90 240 37.50%
690 COWS - Duy trì đường mòn 24 51 47.06%
937 ALLEY - Lối đi 8 18 44.44%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 7 10 70.00%
890 TRAFFIC - Giao thông 4 5 80.00%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 3 13 23.08%