Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 95 218 43.58%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 56 126 44.44%
690 COWS - Duy trì đường mòn 23 49 46.94%
937 ALLEY - Lối đi 7 17 41.18%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 6 9 66.67%
890 TRAFFIC - Giao thông 3 4 75.00%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%