Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 102 230 44.35%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 82 220 37.27%