Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 121 275 44.00%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 60 161 37.27%