Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 167 384 43.49%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 69 198 34.85%