Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 18 201 8.96%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 21 42 50.00%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 24 62 38.71%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 77 267 28.84%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 162 23.46%
537 BAODONG – Bao đóng 17 19 89.47%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 132 315 41.90%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 72 41.67%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 47 86 54.65%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 244 532 45.86%
543 SPANNING – Cây khung 77 177 43.50%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 92 158 58.23%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 26 64 40.63%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 33 70 47.14%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 23 30.43%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 13 63 20.63%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 15 27 55.56%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 43 109 39.45%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 189 405 46.67%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 102 230 44.35%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 82 220 37.27%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 20 47 42.55%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 36 70 51.43%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 28 61 45.90%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 143 382 37.43%