Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 77 330 23.33%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 140 23.57%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 194 392 49.49%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 188 515 36.50%
565 EVA - Sơ tán 87 152 57.24%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 38 55.26%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 69 168 41.07%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 98 48.98%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 35 71 49.30%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
572 SPY - Điệp viên 18 41 43.90%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
574 STABLE - Ổn định 22 28 78.57%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 99 66.67%
577 ZAM - Kén chồng 43 108 39.81%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 24 63 38.10%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 31 80 38.75%