Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 73 259 28.19%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 145 22.76%
537 BAODONG – Bao đóng 16 17 94.12%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 116 276 42.03%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 23 61 37.70%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 135 360 37.50%
565 EVA - Sơ tán 65 126 51.59%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 19 30 63.33%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 22 53 41.51%
568 RMOVE - Di chuyển robot 49 104 47.12%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 34 65 52.31%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 40 91 43.96%
572 SPY - Điệp viên 18 25 72.00%