Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 94 310 30.32%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 41 171 23.98%
537 BAODONG – Bao đóng 24 28 85.71%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 154 373 41.29%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 28 74 37.84%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 167 437 38.22%
565 EVA - Sơ tán 78 151 51.66%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 25 41 60.98%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 36 76 47.37%
568 RMOVE - Di chuyển robot 59 127 46.46%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 41 91 45.05%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 43 101 42.57%
572 SPY - Điệp viên 19 28 67.86%