Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 69 255 27.06%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 30 126 23.81%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 27 73 36.99%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 96 50.00%
572 SPY - Điệp viên 18 30 60.00%
573 MARBLES- Bắn bi 11 33 33.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 53 80 66.25%
577 ZAM - Kén chồng 39 95 41.05%