Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 75 315 23.81%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 133 24.81%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 96 50.00%
572 SPY - Điệp viên 18 30 60.00%
573 MARBLES- Bắn bi 11 33 33.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 63 92 68.48%
577 ZAM - Kén chồng 39 98 39.80%