Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 115 414 27.78%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 50 209 23.92%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 29 79 36.71%
568 RMOVE - Di chuyển robot 78 169 46.15%
572 SPY - Điệp viên 23 40 57.50%