Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 91 294 30.95%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 41 171 23.98%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 28 74 37.84%
568 RMOVE - Di chuyển robot 59 127 46.46%
572 SPY - Điệp viên 19 27 70.37%
573 MARBLES- Bắn bi 12 33 36.36%
576 COMNET - Mạng máy tính 43 71 60.56%
577 ZAM - Kén chồng 40 102 39.22%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 12 28 42.86%