Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 50 209 23.92%
576 COMNET - Mạng máy tính 47 75 62.67%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 29 79 36.71%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 118 425 27.76%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 13 32 40.63%
573 MARBLES- Bắn bi 18 42 42.86%
568 RMOVE - Di chuyển robot 78 169 46.15%
572 SPY - Điệp viên 23 42 54.76%
577 ZAM - Kén chồng 51 135 37.78%