Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 77 330 23.33%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 133 24.81%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 98 48.98%
572 SPY - Điệp viên 18 30 60.00%
573 MARBLES- Bắn bi 11 33 33.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 98 67.35%
577 ZAM - Kén chồng 39 98 39.80%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 138 254 54.33%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 63 152 41.45%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 56 88 63.64%
5148 Traveling - Du lịch 40 89 44.94%