Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 139 255 54.51%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 87 351 24.79%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 75 167 44.91%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 72 117 61.54%
576 COMNET - Mạng máy tính 71 109 65.14%
5148 Traveling - Du lịch 52 108 48.15%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 101 47.52%
577 ZAM - Kén chồng 43 108 39.81%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 37 171 21.64%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 36 99 36.36%
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%