Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 77 267 28.84%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 162 23.46%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 26 64 40.63%
576 COMNET - Mạng máy tính 42 69 60.87%