Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 59 37.29%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 73 259 28.19%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 145 22.76%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 42 73 57.53%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 90 156 57.69%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 23 61 37.70%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 12 57 21.05%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
576 COMNET - Mạng máy tính 23 35 65.71%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 24 106 22.64%