Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 34 96 35.42%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 95 364 26.10%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 173 21.97%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 50 86 58.14%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 75 156 48.08%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 37 104 35.58%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 18 109 16.51%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
576 COMNET - Mạng máy tính 75 113 66.37%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 104 24.04%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 77 172 44.77%
5148 Traveling - Du lịch 54 110 49.09%