Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
548 EULERCIR – Chu trình Euler 13 51 25.49%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%