Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
548 EULERCIR – Chu trình Euler 19 80 23.75%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 21 35 60.00%