Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 69 255 27.06%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 53 131 40.46%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 30 126 23.81%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 60 111 54.05%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 103 24.27%
576 COMNET - Mạng máy tính 53 80 66.25%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 27 73 36.99%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 39 68 57.35%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 63 34.92%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 13 51 25.49%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%