Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 90 356 25.28%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 173 21.97%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 36 99 36.36%
576 COMNET - Mạng máy tính 72 110 65.45%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 75 167 44.91%
5148 Traveling - Du lịch 52 108 48.15%