Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 77 330 23.33%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 140 23.57%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 99 66.67%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 65 155 41.94%
5148 Traveling - Du lịch 48 102 47.06%