Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 115 414 27.78%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 50 209 23.92%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 29 79 36.71%
576 COMNET - Mạng máy tính 47 75 62.67%