Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 69 255 27.06%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 30 126 23.81%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 27 73 36.99%
576 COMNET - Mạng máy tính 53 80 66.25%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 53 131 40.46%