Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 77 330 23.33%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 135 24.44%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 98 48.98%
572 SPY - Điệp viên 18 38 47.37%
573 MARBLES- Bắn bi 11 33 33.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 98 67.35%
577 ZAM - Kén chồng 39 98 39.80%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 64 153 41.83%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 57 96 59.38%
5148 Traveling - Du lịch 43 92 46.74%