Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 73 259 28.19%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 145 22.76%
537 BAODONG – Bao đóng 16 17 94.12%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 116 276 42.03%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 23 61 37.70%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 135 360 37.50%
565 EVA - Sơ tán 65 126 51.59%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 19 30 63.33%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 22 53 41.51%
568 RMOVE - Di chuyển robot 49 104 47.12%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 34 65 52.31%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 40 91 43.96%
572 SPY - Điệp viên 18 25 72.00%
573 MARBLES- Bắn bi 11 32 34.38%
574 STABLE - Ổn định 16 18 88.89%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 23 35 65.71%
577 ZAM - Kén chồng 38 93 40.86%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 13 45 28.89%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 8 21 38.10%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 3 19 15.79%