Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 79 341 23.17%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 140 23.57%
537 BAODONG – Bao đóng 16 19 84.21%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 199 403 49.38%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 190 518 36.68%
565 EVA - Sơ tán 90 160 56.25%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 38 55.26%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 69 168 41.07%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 98 48.98%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 38 89 42.70%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
572 SPY - Điệp viên 18 41 43.90%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
574 STABLE - Ổn định 24 33 72.73%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 99 66.67%
577 ZAM - Kén chồng 43 108 39.81%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 24 63 38.10%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 31 80 38.75%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 138 254 54.33%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 32 54 59.26%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 70 161 43.48%