Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 77 267 28.84%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 162 23.46%
537 BAODONG – Bao đóng 17 19 89.47%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 132 315 41.90%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 26 64 40.63%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 143 382 37.43%
565 EVA - Sơ tán 68 129 52.71%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 20 34 58.82%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 24 56 42.86%
568 RMOVE - Di chuyển robot 52 110 47.27%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 36 82 43.90%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 42 97 43.30%
572 SPY - Điệp viên 19 26 73.08%
573 MARBLES- Bắn bi 12 33 36.36%
574 STABLE - Ổn định 17 19 89.47%
575 HOUSE - Robot xây nhà 7 46 15.22%
576 COMNET - Mạng máy tính 42 69 60.87%
577 ZAM - Kén chồng 39 94 41.49%
578 TICKET - Đổi vé 11 15 73.33%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 14 46 30.43%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 9 22 40.91%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 12 28 42.86%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 4 20 20.00%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 8 14 57.14%