Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 72 117 61.54%
5148 Traveling - Du lịch 52 108 48.15%