Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 41 115 35.65%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 28 104 26.92%
537 BAODONG – Bao đóng 14 15 93.33%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 94 209 44.98%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 22 54 40.74%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 118 324 36.42%
565 EVA - Sơ tán 54 91 59.34%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 19 30 63.33%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 16 29 55.17%
568 RMOVE - Di chuyển robot 42 84 50.00%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 33 56 58.93%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 22 39 56.41%
572 SPY - Điệp viên 17 23 73.91%
573 MARBLES- Bắn bi 11 32 34.38%
574 STABLE - Ổn định 13 15 86.67%
575 HOUSE - Robot xây nhà 3 33 9.09%
576 COMNET - Mạng máy tính 22 34 64.71%
577 ZAM - Kén chồng 33 82 40.24%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 13 45 28.89%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 8 21 38.10%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 8 10 80.00%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 3 9 33.33%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%
2000 APPLE 2 9 22.22%