Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 57 188 30.32%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 30 116 25.86%
537 BAODONG – Bao đóng 15 16 93.75%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 104 238 43.70%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 23 61 37.70%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 132 355 37.18%
565 EVA - Sơ tán 64 123 52.03%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 19 30 63.33%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 20 48 41.67%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 96 50.00%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 33 56 58.93%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 38 84 45.24%
572 SPY - Điệp viên 18 25 72.00%
573 MARBLES- Bắn bi 11 32 34.38%
574 STABLE - Ổn định 15 17 88.24%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 23 35 65.71%
577 ZAM - Kén chồng 38 93 40.86%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 13 45 28.89%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 8 21 38.10%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 11 27 40.74%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 3 9 33.33%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%
2000 APPLE 2 9 22.22%