Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 26 70 37.14%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 20 85 23.53%
537 BAODONG – Bao đóng 11 12 91.67%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 59 129 45.74%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 22 54 40.74%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 71 213 33.33%
565 EVA - Sơ tán 33 47 70.21%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 4 10 40.00%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 13 26 50.00%
568 RMOVE - Di chuyển robot 8 29 27.59%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 6 8 75.00%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 6 9 66.67%
572 SPY - Điệp viên 8 14 57.14%
573 MARBLES- Bắn bi 7 19 36.84%
574 STABLE - Ổn định 9 11 81.82%
575 HOUSE - Robot xây nhà 2 6 33.33%
576 COMNET - Mạng máy tính 16 27 59.26%
577 ZAM - Kén chồng 5 7 71.43%
578 TICKET - Đổi vé 5 8 62.50%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 8 12 66.67%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 5 9 55.56%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 4 6 66.67%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 2 4 50.00%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 3 8 37.50%
2000 APPLE 2 9 22.22%